Skip to content

Gostovanje predstavnika Pomorskog fakulteta i Crnogorske plovidbe u emisiji za pomorce “Vaši talasi našima u susret” na Radiju Crne Gore

Projekat DUALMON je bio povod razgovora na Radiju Crne Gore. Projekat je pokrenut sa ciljem da se unaprijede kompetencije diplomiranih studenata u Crnoj Gori, kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja i zakonskog okvira za uvođenje ovog vida obrazovanja uz podršku različitih potreba i interesa studenata, kompanija i visokoobrazovnih ustanova. U saradnji sa ekspertima sa Univerziteta iz Srbije, Austrije i Slovenije razviće se model dualnog obrazovanja za Crnu Goru po uzoru na jedan on razvijenih modela koji će se uspostaviti nakon analize interesa tržišta rada i moguućnosti kreiranja održivog zakonskog modela.  Ovaj pilot model testiraće četiri fakulteta Univerziteta Crne Gore iz različitih oblasti: Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za turizam i hotelijerstvo i Pomorski fakultet.

Prvi sastanci povodom DUALMON projekta održani su 22-23.04.2021. godine, a domaćin događaja bio je Ekonomski fakultet u Podgorici. Na sastanku su izabrana radna tijela i rukovodioci projekta. Ispred UCG je prof. dr Boban Melović, rukovodilac projekta, i prof. dr Mirko Savić, koordinator projekta i predstavnik Univerziteta u Novom Sadu. Pored partnera iz Slovenije i Austrije, Univerziteta Crne Gore, članovi konzorcijuma iz Crne Gore su: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Agencija za kontrolu i osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja, Privredna Komora Crne Gore, Crnogorska plovidba AD Kotor, kompanija Voli Trade d.o.o., Hotels Group Montenegro Stars, Crnogorski Telekom-a AD Podgorica i drugi.

U toku dvodnevnog programa rada, predstavljeni su radni paketi projekta, zadaci i aktivnosti od samog istraživanja tržišta rada i analize potreba za dualnim obrazovanjem, definisanja generičkog dualnog modela, pravnog okvira i uslova za osiguranje kvaliteta za implementaciju dualnog visokog obrazovanja, pilot ispitivanja modela, praćenja kvaliteta i predstavljanja rezultata, kao i samog upravljanja projektom.

Očekuje se da će rezultati DUALMON projekta imati izuzetne efekte na obezbjeđivanje uslova za usavršavanje i razvoj kompetencija novih generacija diplomiranih studenata Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore kroz povezivanje teorije i prakse, a u skladu sa potrebama modernog pomorskog tržišta rada.

U konkretnom slučaju Pomorskog fakulteta Kotor, nabavkom opreme vrijedne preko 30 000 eura, koja obuhvata nabavku i instalaciju AMOS EMS softvera i Didaktičkog seta za električna mjerenja. Projektom je predviđeno da studenti akademskih studija mogu realizovati praktične vježbe i nastavu koja će se odvijati u kompaniji Crnogorska plovidba kroz realizaciju različitih poslovnih procesa, kao što su održavanje, nabavka i utrošak rezervnih djelova, praćenje standard kvaliteta, dokumentovane informacije, praćenje upošljavanja pomoraca i njihovih personalnih dokumenata i drugo. Koliki je značaj primjene AMOS EMS softvera, govori podatak da preko 12000 brodova svjetske trgovačke flote posjeduje ovaj softver, tako da će naši studenti kroz stečena znanja unaprijediti svoje kompetencije.

Detaljna razrada modaliteta dualnog obrazovanja, obim i sadržaj programa, finansiranje i drugi aspekti značajni za održivost programa će se usaglasiti tokom prve godine trajanja projekta, dok se puna implementacija dualnog obrazovanja na Pomorskom fakultetu Kotor i Crnogorskoj plovidbi očekuje tokom studijske 2022/23. godine.

Dio razgovora je dostupan na linku.