Skip to content

Predstavljena 24 Erasmus + projekta na Univerzitetu Crne Gore i mogućnosti zajedničkog djelovanja

Trenutno aktivna 24 Erasmus + projekta na Univerzitetu Crne Gore predstavili su rukoviodici projekata sa fakulteta UCG, na sastanku održanom u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, sa ciljem razmjene iskustava, uvezivanjem kompatibilnih projekata i efikasne mobilizacije postojećih resursa.

Na otvaranju prezentacija, prorektor za internacionalizaciju prof. dr Sanja Peković kazala je da univerziteti danas imaju izmijenjenu ulogu u odnosu na tradicionalnu.

“Promjena paradigme nauke  dovela je do toga da je univerzitetsko obrazovanje prešlo u instrumentalno i praktično upotrebljivo za rješavanje nagomilanih problema u društvu i ekonomiji”, kazala je prorektorica Peković. Danas, dodala je, univerziteti predstavljaju pokretačku snagu kako na polju obrazovanja tako i na polju inovacija, a upotreba stečenog znanja je referentna tačka za studente i za profesore.

“Univerzitet Crne Gore posluje u skladu sa modernim trendovima i teži otvorenosti ka EU i međunarodnim istraživačkim i inovacionim tržištima, omogućavajući studentima profesionalni, a profesorima naučni razvoj. Okretanje ka internacionalizaciji, evropskim i međunarodnim standardima, i usvajanje pozitivnih praksi drugih visokoškolskih ustanova, UCG je pretočio u Strategiju razvoja 2019-2024 i najnoviju Strategiju internacionalizacije UCG za period 2021 – 2026, čiji zajednički imenilac jeste jačanje i razvoj profila UCG, a time i povećanje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore, a krajnji rezultat jeste obezbjeđivanje visokokvalitetnog obrazovanja, kao i naučnih i umjetničkih dostignuća Univerziteta utemeljenih na društvenim i ekonomskim potrebama Crne Gore, i šire”, kazala je prorektorica Peković.

Rukovodioci 24 Erasmus + projekata su predstavili realizovane aktivnosti i konkretne rezultate koji su proizašli iz projekata na dobrobit, ne samo fakulteta, već i lokalnih zajednica i crnogorskog društva, predstavljajući i iskustva iz saradnje sa međunarodnim partnerima.

Takođe, ukazano je na nove ideje i potencijalno pokretanje novih projekata kroz uvezivanje više organizacionih jedinica, sa iskustvima u različitim oblastima.

Cilj današnjeg okupljanja bio je osnaživanje interdisciplinarnog pristupa rješavanju izazova sa kojima se susrijeću visokoškolske ustanove i obrazovani sistem, a u cilju  osnaživanja uloge univerziteta kao vodeće nacionalne naučnoistraživačke institucije i pozicioniranja u centru održivog i socio-kulturnog razvoja u zemlji, i šire.

Izvor: Univerzitet Crne Gore